خدمات ساخت و مونتاژ توسط شرکت دنده تراش تهران انجام شده است که شرکت سیمان شمال نیز از ارائه این خدمات راضی بوده است