تعمیرات گیربکس

تیم ما بعد از اندازگیری و بررسی طیف ارتعاشی گیربکس خرابی گیربکس را تشخیص می دهد و گیربکس با توجه به طیف های آنالیز ارتعاشات مورد تعمیر قرار می گیرد که عکس هایی از تعمیرات گیربکس در پایین صفحه آمده است