تیم ما به کمک تخصص و دستگاه های زیر قبل از خرابی اساسی تجهیزات آلارم های لازم را اعلام می نمایند و با یکسری از اقدامات پیشگیرانه جلوی خرابی اساسی تجهیز و توقف ناخواسته خط تولید را می گیرند